Jump to content

Regulamin serwera Zombie Mod


Recommended Posts

 §1. Zasady ogólne

1.1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.2. Bezwzględny zakaz używania programów/skryptów ułatwiających rozgrywkę w tym też macra na BH.

1.3. Zabronione jest wyzywanie/wyśmiewanie/krytykowanie gry użytkowników bądź ich osoby.

1.4. Nadużywanie czatu głosowego lub tekstowego jest zabronione.

1.5 Osoby bez mutacji nie mogą nadużywać mikrofonu dotyczy to sytuacji, gdy nie zadają pytań i czegoś nie zgłaszają. 

1.6. Niedozwolony jest spam/flood na czacie tekstowym.

1.7. Zakaz używania avatarów popularyzujących nagość/rasizm/nietolerancję.

1.8. Nick gracza nie może zawierać treści obraźliwych/rasistowskich.

1.9. Użytkownik winien zachować kulturę na serwerze.

1.10. Nie przenosimy prywatnych spraw na serwer. Wszelkie kłótnie rozwiązujemy na pw.

1.11. Niedozwolone jest reklamowanie innych serwerów.

1.12. Zakazuje się podszywania pod adminów, sławnych graczy i innych użytkowników. Admin ma prawo poprosić użytkownika o zmianę nicku jeśli ten ma taki sam/podobny do admina. W przypadku niedostosowania się do prośby admin może samodzielnie zmienić nick użytkownikowi

1.13. Gracz wszelkie przewinienia innych graczy bądź skargi na nich, ma obowiązek zgłaszania na [email protected] (chat adminów), wszelkie zgłoszenia na zwykłym chacie mogą być przez admina ignorowane.

1.14. Zabronione jest głoszenie nieprawdziwych zasad rozgrywki/punktów regulaminu.

1.15. Nieuzasadnione grożenie banem jest zakazane.

1.16. Zakazuje się “reconnectów” w celu uniknięcia wykonywania celów mapy oraz bugowania kredytów.

1.17. Gracze przebywający na serwerze, nie okazujący aktywności będą przenoszeni na spect, następnie wyrzucani.

1.18. Zakazuje się wchodzenia na multikoncie w celu uniknięcia bana.

1.19. Zakazuje się puszczania muzyki, bindów bez vote admina, minimalny wynik podczas takiego vote musi wynieść 80% wszystkich głosów.

1.20. Jeżeli gracze zaczną się skarżyć na muzykę admin musi wyciszyć daną osobę zgodnie z taryfikatorem.

 

§2. Zasady ZombieMod-a

2.1. Zabronione jest umyślne utrudnianie gry członkom swojej drużyny.

2.2. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji celów mapy  chyba że jest to nowy gracz.

2.3. "Ghosting" i innego typu współpraca z przeciwną drużyną jest surowo zakazana.

2.4. Zabronione jest przelatywanie przez propy w celu zabicia, bez wcześniejszego zniszczenia kampy.

2.5. Zakazuje się jakiegokolwiek niesportowego zachowania w tym: zabijania granatami, wyrzucania broni, wyrzucanie minami, wylatywania minami za mapę oraz zabijania nimi.

2.6. Zakazuje się wychodzenia poza tekstury mapy, czyli miejsca, gdzie nie da się dostać w normalny sposób bądź na podwójnym skoku.

2.7. Na serwerze obowiązuje zasada fair play, czyli każdy gra tak samo i stara się tak samo.

2.8. Zakazuje się unikania wykonywania celów mapy.

2.9. Za nie wykonywanie celów przewidziane są kary.

 

§3.  Ludzie oraz Zombie

3.1. Celem ludzi jest przetrwanie rundy.

3.2. Celem zombie jest zarażenie wszystkich ludzi w określonym czasie.

3.3. Obie drużyny mają zakaz współpracy między sobą.

3.4 Zabronione jest wpychanie Zombie do kamp innych osób z premedytacją.

3.5. Drużynie zombie zakazuje się kampienia i biegania po mapie w celu unikania walki.

3.6. Zabrania się blokowania wejścia do więcej niż 1 kampy tj. przejścia, tunele przed pojawieniem się zombie.

3.7. Zabronione jest wychodzenie z kampy, gdy zostało się zarażonym przez innego gracza w trakcie rozgrywki. W tym przypadku gracz zarażony przez innego gracza, musi zarażać pozostałych.

3.8. Dozwolone jest opuszczenie kampy bez zarażania po pierwszym losowaniu zombie, kiedy system automatycznie wybierze gracza ‘jako pierwszego zombie’.

 

§4.  Nemesis

4.1. Podczas rundy nemesis zakazane jest kampienie w kampach:

A) Miejsce, gdzie nemesis nie może wskoczyć na raz.

B) Wszelkie zastawiane oraz normalne kampy.

4.2. Podczas trwania rundy nemesis należy stawiać opór nemesisowi.

4.3. Nemesis może się chować tylko na kilka chwilę, zakazuje mu się kampienia na teleporty.

4.4. Nemesis w miarę możliwości ma stawiać opór drużynie przeciwnej.

 

§5. Administracja

5.1. Administracja jest zobowiązana do przestrzegania tych samych zasad, co gracz.

5.2. Admin ma zakaz banowania, mutowania, gagowania lub kickowania graczy bez podania powodu.

5.3. Admin ma obowiązek dbania o porządek na serwerze.

5.4. Admin ma obowiązek udzielić pomocy graczowi.

5.5. Admin ma obowiązek sprawdzenia podejrzeń graczy zgłaszanych na [email protected]

5.6. W razie problemów admin ma kierować zapytania prosto do OP serwera.

5.7. Admin musi być sprawiedliwy w swoich osądach.

5.8. Osoba ubiegająca się o admina stawia “✺” przy znajomości regulaminu.

5.9. Admin nie ma prawa zmieniać mapy bez zgody graczy i wcześniejszego vote z zapytaniem o to.

5.10. Administracja ma zakaz jakiegokolwiek faworyzowania graczy.

5.11. Administrator podczas teleportowania gracza musi podać powód.

5.12. Admin powinien stosować się do taryfikatora kar.

5.13. Administrator ma zakaz wprowadzania graczy w błąd.

5.14. Administrator w celu sprawdzania czegoś powinien stosować odpowiednie komendy.

Nadużywanie uprawnień przez admina lub niewypełnianie swoich obowiązków będzie karane.

 

§6.Taryfikator kar

1. Używanie programów/skryptów/hotkeyów/macra ułatwiających rozgrywkę → Ban permanentny

2. AFK → Kick

3. Utrudnianie gry (Niszczenie kamp) → Slay Ban 60 min

4. Obraza gracza/admina → Mute czasowy do 60 minut. W przypadku obrazy admina wedle uznania

5. Reklamowanie innych sieci/serwerów → Ban 7 dniPerm

6. Podważanie decyzji administratora → Ostrzeżenie Ban do 30 minut

7. Liczne przekleństwa na czacie głosowym → Ostrzeżenie → Mute 30 minutMute według uznania administratora

8. Spam/Flood → KickBan 1h

9. Obraźliwy/rasistowski nick → zmiana nicku → KickBan 1h Ban 1 dzień

10. Puszczanie muzyki/bindów bez vote → Perm mute

11. Puszczanie muzyki/bindów z vote → mute do 10 minut

12. Nadużywanie chatu → Gag Perm gag

13. Nie Wykonywanie celów mapy → SlayKickBan do 1h

14. Popełnienie samobójstwa  →  Kick  → Ban 1 dzień

15. Współpraca z drużyną przeciwną → Ban od 30 minut do 4h

16. Wychodzenie poza tekstury mapy oraz bugowanie jej pomieszczeń, secretów → Ban 1 dzień 

17. Nadużywanie mikrofonu przez osoby bez mutacji → Upomnienie Mute do 10000 minutPerm mute w ''ostateczności''

 18. Kampienie na nemesis → teleportowanie na respwanSlay

19. Głoszenie nieprawdziwych zasad → Upomnienie adminaKick → Ban 30 minut

20. Grożenie banem → slay KickBan 30 minut

21. Blokowanie wejścia do więcej niż 1 kampy → SlayKick 

23. Współpraca w celu nabicia topki → usunięcie z topki  blokada na topkę

24. Nabijanie kredytów jako forma celowej ‘współpracy’ →  slay  → kick  ban 5 minut

 

Są to najczęstsze przewinienia użytkowników. Wszelkie inne administracja rozpatruje na bieżąco według własnego uznania.

 

 §1. General Principles

1.1. Ignorance of the statute doesn't release you from respecting it.

1.2.Absolute prohibition use of any programs / scripts that facilitate the game also Bhop macros are included in this.

1.3. It is forbidden to call / mock / criticize the game of users or their person.

1.4. Abuse of voice or text chat is prohibited.

1.5 People without mutation cannot abuse their microphone, It mainly refers to situations when they are not asking any questions or when they are not being asked or not reporting anything. 

1.6. Spam / flood in text chat is not allowed.

1.7. Prohibition use of avatars that promote nudity/racism/intolerance. 

1.8. Player’s nickname/Gamertags cannot contain offensive/racism connected content

1.9. All users should maintain top culture on all time while playing. 

1.10. We do not spill the beans of users' personal lives, We solve all quarrels on private messages.

1.11. It is not allowed to advertise other servers.

1.12. It is forbidden to personate admins, famous players and other users. Admin has the right to ask the user to change his/hers nickname if there is something wrong with it or is the same as another player or admin. In the event of failure to comply with the request, the admin may change the user's nickname.

1.13. The player is obliged to report any offenses of other players or complaints about them on U @ (admin chat), all reports on the regular chat may be ignored by the admin.

1.14. It is forbidden to spread false rules of the game / points of the regulations.

1.15. Unreasonable threats of ban are prohibited.

1.16. It is forbidden to “reconnect| in order to avoid executing map objectives and debugging credits.

1.17. Players resident on the server, that will not show any activity will be kicked out.

1.18. It is forbidden to enter the server on any other account in order to avoid a ban.

1.19. It is forbidden to play any kind of music, binds without an admin vote, the minimum result for such a vote must be 80% of all votes.

1.20. If players start to complain about the music, Admin must mute the person playing the music in accordance with the tariff. 

 

§2. ZombieMod Rules

2.1. It is forbidden to deliberately obstruct the game of members of your team.

2.2. The user is obliged to fulfill the map objectives at all costs, unless it is a new player and barely understands them.

2.3. "Ghosting" and any other type of cooperation with the opposing team is strictly forbidden.

2.4. It is forbidden to fly over the props for the purpose of killing without destroying the prop first.

2.5. Any unsportsmanlike conduct, including killing with grenades, throwing weapons, throwing mines and killing with them, is prohibited.

2.6.It is forbidden to go beyond the map textures, i.e. places that cannot be reached in a normal way or on a double jump.

2.7. The server has a fair play rule, which means that everyone plays the same and tries their best.

2.8. It is forbidden to avoid performing the map objective.

 

§3. Humans and Zombies

3.1. The goal of the human, is to survive the round.

3.2. The goal of zombies is to infect all humans within a given time.

3.3. Both teams are forbidden to cooperate with each other.

3.4 It is forbidden to push Zombies into other people's camps on purpose.

3.5. It is forbidden for Zombies to camp and keep running around the map to avoid combat with humans.

3.6. It is forbidden to block the entrance to more than one camp. Passages, tunnels, corridors etc. need to stay clear.

3.7. It is forbidden to leave the camp when you have been infected by another player during the game, you have to infect the other people in your camp.

3.8. You are allowed to leave camp without getting infected after the first zombie draw. (if you are the first drawn zombie)

 

§4. Nemesis round

4.1 It is forbidden to camp in any camps as the nemesis round lasts.

Place where nemesis can't reach you with just one jump.

Any pledged places and normal camps.

4.2 During the nemesis round, you must fight him and resist nemesis.

4.3 Nemesis can only go and hide for a couple of seconds, he is not allowed to camp for teleports.

4.4 Nemesis has to resist the opposing team as much as possible.

 

§5. Administration

5.1. Administration is obligated to follow the same rules as the players.

5.2. Admin is prohibited from banning, mutating, gagging or kicking out  players without a reason.

5.3. Admin is obligated to keep everything in order on the server.

5.4. Admin is obligated to help any player if they need help.

5.5. Admin is obliged to check the suspicions of players which are being reported on u @.

5.6. In case of problems, Admin is to direct inquiries directly to the server maintainer.

5.7. Admin must be fair in his judgments.

5.8. The person applying for Admin need to put "✺" with the knowledge of the regulations, that they know.

5.9. Admin is not allowed to change the map without the consent of the players and prior voting asking for it.

5.10. The Administration is to prohibit any favoring of players.

5.11. Administrator must provide a reason when teleporting a player.

5.12. Admin should follow the penalties tariff.

5.13. Administrators are forbidden to mislead players.

Misuse of powers by the admin or failure to fulfill his duties will be punished.

 

§6. Penalties Tariff

1. Use of programs / scripts/ hotkeys /macros to facilitate the gameplay → Permanent ban

2. AFK → Kick

3. Obstructing the game (Destroying camps) → SlayBan 60 min

4. Player or Admin insult → Ban 1hBan up to 10 days (severity and frequency of insults)

5. Advertising other networks / servers → Ban 7 dni Perm

6. Undermining the Administrator's Decision → WarningBan up to 30 minutes

7. Numerous curses in voice chat → WarningMute for 30 minutes Mute at the discretion of the administrator

8. Spam/Flood → Kick Ban for 1h

9. Offensive / racist nicknames → KickBan for 1hBan for 1 day

10. Playing music / binds without a vote → Perm mute

11. Playing music / binds with the vote → Mute up to 10 minutes

12. Overuse of chat → GagPerm gag

13. Failure to meet map objectives → SlayKick → Ban up to 1h

14. Committing suicide  →  Kick  → Ban for 1 day

15. Cooperation with the opposing team → Ban from 30 minutes up to  4h

16. Abuse of the microphone by people without the mutation → Admonition Mute up to 10000 minutesPerm Mute

17. Camping for nemesis (standing still for longer than 2 minutes) → Teleport him/her to spawn Slay

18. Preaching false rules → Admin admonitionKickBan for 30 minutes

19. Threatening someone with a ban → Slay KickBan for 30 minutes

20. Blocking entrance to more than 1 camp → SlayKick Ban for 10 minut

21.Betraying map secrets → Mute for 30 minutes

22. Cooperation in order to gain rank points  → Exclusion from rank listPermanent lock on rank list

23. Using friends to get credits→ Slay KickBan for 15 minutes

 

These are the most common offenses committed by users. Any other administration considers at its own discretion on an ongoing basis.

 

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
©Copyright by Słoneczny-Dust.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Edited by Ninja
Link to post
Share on other sites
  • Guest locked this topic
  • Legend

Zmodyfikowano punkt regulaminu
"1.23. Zakazuje się robienia "reconnect" (Wychodzenie i ponowne wchodzenie do gry) w celu zwiększania liczby Credytów." na
"1.23. Zakazuje się robienia "reconnect" (Wychodzenie i ponowne wchodzenie do gry) w celu zwiększania liczby Credytów lub uniknięcia bycia zarażonym."

Aktualizacja.

 

 

Link to post
Share on other sites

Dodano punkt regulaminu
"1.29. Zabrania się blokowania wejścia do więcej niż 1 kampy."

Aktualizacja.

 

Link to post
Share on other sites
  • SeeQ changed the title to Regulamin serwera Zombie Mod
  • Administrator

Dodano punkt regulaminu

"1.30 Zabronione jest zabijanie/zamykanie zombie na spawnie, wyjątkiem są zombie będące afk."

Aktualizacja.

 

Edited by Pietruch
  • Like 3
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • Administrator

Zmodyfikowano punkt regulaminu

"1.30 Zabronione jest zabijanie/zamykanie zombie na spawnie, wyjątkiem są zombie będące afk"
"1.30 Zakaz utrudniania świeżo narodzonym zombie wyjścia z respa, wyjątek stanowią zombie będące afk"

Aktualizacja.

 

Link to post
Share on other sites
  • Junior Administrator

Zmieniono niektóre punkty w regulaminie.

Dodano regulamin po angielsku.

Aktualizacja.

 

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

Chatbox

Chatbox

Chatroom Rules

1. Chatbox is a showcase of the forum, which is why all the rules of culture and spelling Connect apply as throughout the forum.

2. Littering illogical that adds nothing to general questions will be severely punished.

3. Prohibition of calling others.

4. Prohibition of placing links advertising the content of content not related to the displayed Sunny-Dust, as well as links advertising some applications, requests for UB, complaints and requests saying hello / goodbye.

5. Requesting a "give me rank" request, etc. on Chatbox will be punished with a warning.

6. Forum administration (administrators and moderators) has the right to punish the user with a warning for violating obligations related to Chatbox.

7. We explain private matters on other messengers or PW.

8. Write in one message, do not spam.

9. Obstructing conversations, interfering with it, and provoking a quarrel will be punished with a warn.

10. Crying, the object of something not working will be punished with a warn. There are appropriate forum sections for this.


Forum administration reserves the right to withdraw access to Chatbox for breaking the application of protection.

×
×
  • Create New...